با استفاده از الگورتیم های هوشمند و مدرن در تحلیل حجم‌ وسیعی از داده‌ها، می‌توان تحلیل‌های هوشمندانه تر و پیشرفته‌تری را برای هدف های پزشکی‌، سامانه های سلامت، و موضوعات اقتصادی انجام داد و برنامه های مدون تری را ارائه کرد. بروزترین ابزارها در ترکیب با متخصصین حوزه مهندسی داده در شرکت پاردیک نوید فصل جدیدی ازخدمات در این حوزه را بصورت بومی و برای اولین بار در ایران ارائه کرده است.

hadoop

spark

data-miningBusiness-IntelligenceMachine-LearningyarnElasticsearch