سامانه های هوشمند نرم افزاری که برای مدیریت فرآیندهای درگیر با سیستم های مهندسی سلامت ساماندهی شده اند.

سی تب(سامانه یکپارچه تبادلات دارویی هوشمند) زیرساخت و بستری را فراهم آورده است تا داروسازان بتوانند نیازمندیهای دارویی خود را به منظور انجام تبادلات ثبت کنند.

sitab

simad

mobileapps